Opdrachtgevers

Een aantal voorbeelden van bijeenkomsten of trajecten die door Hans Luiten werden geleid:

groenkapitaal

Dagvoorzitter van een online bijeenkomst met 140 deelnemers over de toekomst van de systematiek van de woonruimteverdeling in Holland Rijnland. November 2020. Opdrachtgever: Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

Dagvoorzitter van een online bijeenkomst met 70 deelnemers over de bevordering van een gezonde levensstijl van jongeren in de kop van Noord-Holland. September 2020. Opdrachtgever: Nederland Vitaal / Stichting JOGG.

Dagvoorzitter van een bijeenkomst over het verlengen van de zendmachtiging voor de lokale omroep in de gemeente Zaanstad. September 2020.

Formateur Gemeente Zaanstad. Na de val van het zittende college heb ik het proces mogen leiden om tot een nieuw college te komen. October 2019. Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad

Dagvoorzitter van de Duurzaamheidstop van de Metropool Regio Amsterdam. Deelnemers: 32 gemeenten en 2 provincies, bedrijven en experts op gebied van duurzaamheid. Opdrachtgever: Metropoolregio Amsterdam

Interview à la College Tour met drie Amsterdamse wethouders op het City Event Amsterdam. Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Voorzitter van een bijeenkomst met 500 bewoners, medewerkers van politie, woningbouwverenigingen, zorg- en onderwijsinstellingen waarin de aftrap werd gegeven voor een langdurige aanpak van de problemen in de wijk Poelenburg. Februari 2020. Opdrachtgever: gemeente Zaanstad

Serie bijeenkomsten met stakeholders over de toekomstvisie van het Havenbedrijf Amsterdam. Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam

Een congres over Groen Kapitaal (biodiversiteit). Deelnemers: 150, waaronder bestuurders, natuurvrijwilligers, boeren, wetenschappers, ambtenaren. Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Informateur na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Opdrachtgever: gemeente Heemstede

Brainstormsessies over het mogelijk bundelen van een aantal industrielocaties. Opdrachtgever: Kalfsvel Metaalcoating Zaandam

Werkbijeenkomst over een verbeterde samenwerking tussen regionale en lokale organisaties op het gebied van scholing en werk. Aantal deelnemers 50. Opdrachtgever: Stadsregio Amsterdam

Congres over de Nationale Energietransitie. Deelnemers: 150, waaronder gedeputeerden, wethouders, topambtenaren. Opdrachtgevers: de Unie van Waterschappen, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg

Een serie bewonersbijeenkomsten over het programma Dijkversterking Markermeerdijken. Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier

Havencongres Amsterdam. Deelnemers: ruim 200, waaronder burgemeester, bedrijfseigenaren, ambtenaren, politici. Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam

Trainingen aan beleidsambtenaren over onder meer bestuurs- en beleidskunde, politieke sensitiviteit, verhoudingen binnen de overheid, veranderende visies op de rol van de overheid. Opdrachtgever: PBLQ

Meet-up bijeenkomst in het kader van de VPRO-serie Onzichtbaar Nederland. Opdrachtgever: ministerie van I&M

Verkiezingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2018. Opkomst: 100 bewoners. Opdrachtgever: gemeente Heemstede

Brainstorm over Woonvisie Haarlemmermeer. Aantal deelnemers: 25, waaronder bouwers, ambtenaren, wethouder. Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer

Werkateliers met bewoners Uitdam over programma Dijkversterking Markermeerdijken. Opdrachtgever: Grontmij

Bewonersbijeenkomst over sloop- en renovatieplannen in de wijk Poelenburg, Zaandam. Opdrachtgever: Woningbouwvereniging ZVH

Bijeenkomst over de verbetering van de werkwijze van de Rekenkamercommissie. Opdrachtgever: de gemeente Purmerend

Bestuurlijke verkenning, advisering en congres over de vraag hoe om te gaan met de toekomst van de recreatieschappen in Noord-Holland. Opdrachtgever: provincie Noord-Holland

Bijeenkomst over de toekomststrategie van een welzijnsorganisatie. Deelnemers: Raad van Toezicht, bestuurder. Opdrachtgever Participe Gouda

Congres van de 3 Veiligheidsregio’s rond het Noordzeekanaalgebied om te komen tot betere samenwerking. Aantal deelnemers: ruim 300, waaronder ministers, burgemeesters, medewerkers van uitvoerende diensten, beleidsambtenaren

Twee bijeenkomsten over de verkeersproblematiek Heemstede. Opkomst: ruim 90 bewoners. Opdrachtgever: gemeente Heemstede.

Bijeenkomst met College van Bestuur en management over de werkplannen voor het komende schooljaar. Opdrachtgever: Regio College Zaanstad

Trainingen aan beleidsambtenaren over onder meer politieke sensitiviteit, verhouding ambtenaren versus bestuurders, relatie bestuurscommissies tegenover de centrale stad. Opdrachtgever: gemeente Amsterdam

Discussie tussen huurders en bestuurders over het huurbeleid van de Woningbouwvereniging. Opdrachtgever: Woningbouwvereniging ZVH

Inspiratiesessie over innovatiestrategie, voor het bedrijfsmanagement. Opdrachtgever: Leo Pharma Amsterdam